Privacy verklaring

 

AVG-Solutions vindt privacy belangrijk en we willen transparant zijn over de gegevens die we verzamelen, verwerken en hoe we deze gebruiken.

– Op basis van de wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ‘de AVG’) zorgen wij er voor dat elke verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan de volgende uitgangspunten:

– Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor gerechtvaardigde doeleinden. Dit betekent dat de verwerking noodzakelijk is met het oog op het bereiken van specifiek in de AVG genoemde doelen, dan wel dat u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij vertellen u  voor welke doelen uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dat gebeurt.

– Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wanneer we uw gegevens later eventueel voor een ander doel gebruiken, dan zorgen wij ervoor dat dat het doel verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel.

– Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken toereikend zijn voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke.

– Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Als uw gegevens dat niet (meer) zijn, dan wissen wij of corrigeren wij die.

– Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan vernietigen of wissen wij die.

– Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

AVG-Solutions verzamelt uitsluitend de navolgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke details (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Bedrijfsgegevens (adres, KVK-nummer, btw-nummer);
 • Uw surfgedrag op onze website;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie aan ons;
 •  
 • IP-adres.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • Het versturen van een nieuwsbrief
 • Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het leveren van één van onze diensten
 • Om een overeenkomst uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van een sollicitatieprocedure.
 • Het verbeteren van onze website met behulp van uw gebruikerservaringen.
 • In uitzonderlijke gevallen zijn we genoodzaakt uw persoonsgegeven in strafrechtelijke procedures te gebruiken.
 • Waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketing.
 • Waar dit vereist is zullen wij u toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren.

Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen wanneer u daarom verzoekt en/of deze niet langer meer nodig zijn voor het uitvoeren van één van onze diensten.

Op basis van geldige wetgeving worden uw gegevens 5 jaar bewaard voor het aangaan van een contractuele relatie met AVG-Solutions, tenzij de wet of relevante toezichthouders een andere termijn eisen.

AVG-Solutions maakt gebruik van andere partijen (derden-dienstverleners) voor het verlenen van haar diensten, dit doen de derde partijen in de hoedanigheid van verwerker voor AVG-Solutions. AVG-Solutions heeft de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat de gegevens uitsluitend voor de doeleinden, zoals vermeld in het privacy statement, worden verwerkt.

Uw rechten:

 • Recht op inzage U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij AVG-Solutions vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met AVG-Solutions.
 • Recht op rectificatie Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door AVG-Solutions.
 • Recht op overdracht Mocht u de gegevens nodig hebben die bij AVG-Solutions opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient AVG-Solutions al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 • Recht op wissen van gegevens Wilt u niet langer dat uw gegevens bij AVG-Solutions vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat AVG-Solutions niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374,
  2509 AJ DEN HAAG
 • Recht op bezwaar. Indien u van mening bent dat niet tegemoetgekomen wordt aan uw rechten kunt u bezwaar maken bij AVGS. Wij nemen dan in principe binnen een week contact met u op.

Het contactadres voor het uitoefenen van uw rechten en andere vragen is info@avg-solutions.nl.