Uitwisseling van persoonsgegevens tussen organisaties in de VS en de EU was een tijdlang nagenoeg onmogelijk tenzij er uitgebreide juridische overeenkomsten werden opgesteld. Gelukkig is er een nieuwe overeenkomst tussen de VS en de EU tot stand gekomen waarmee de eerdere bezwaren zijn weggenomen.

‘De Europese Commissie heeft onlangs haar adequaatheidsbesluit over het EU-VS-kader voor gegevensbescherming vastgesteld. In het besluit wordt geconcludeerd dat de Verenigde Staten een adequaat – met dat van de Europese Unie vergelijkbaar – beschermingsniveau waarborgt voor persoonsgegevens die binnen het nieuwe kader vanuit de EU aan Amerikaanse bedrijven worden doorgegeven. Op basis van het nieuwe adequaatheidsbesluit kunnen persoonsgegevens veilig vanuit de EU worden doorgegeven aan Amerikaanse bedrijven die aan het kader deelnemen, zonder dat er aanvullende waarborgen voor gegevensbescherming moeten komen.

Om de bezwaren van het Europees Hof van Justitie weg te nemen, zijn in het EU-VS-kader voor gegevensbescherming nieuwe bindende waarborgen ingevoerd. Het nieuwe kader is grondig verbeterd ten opzichte van het privacyschild-mechanisme.

Natuurlijke personen uit de EU van wie de gegevens niet correct zijn behandeld door Amerikaanse bedrijven, zullen op verschillende manieren verhaal kunnen halen, onder meer via kosteloze, onafhankelijke geschillenbeslechtingsmechanismen en een arbitragepanel.

Daarnaast voorziet het Amerikaanse rechtskader in een aantal waarborgen wat betreft de toegang van Amerikaanse overheidsinstanties tot binnen het kader doorgegeven gegevens, met name ten behoeve van de handhaving van het strafrecht en de nationale veiligheid. De toegang tot gegevens moet beperkt zijn tot wat noodzakelijk en evenredig is om de nationale veiligheid te beschermen.

De Amerikaanse waarborgen zullen de trans-Atlantische gegevensstromen ook in ruimere zin vergemakkelijken. Ze zijn immers ook van toepassing bij de doorgifte van gegevens in het kader van andere instrumenten, zoals bepalingen van modelovereenkomsten en bindende bedrijfsvoorschriften.’

Ref.: EU persbericht d.d. 10 juli 2023