Tot nu toe wordt door een aantal kleine en grotere ondernemingen niet altijd even serieus omgegaan met de privacyregels die voortkomen uit de AVG. Daar begint kennelijk een kentering in te komen getuige het onderstaande bericht dat werd gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nederland ICT heeft een gedragscode opgesteld waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om deze Data Pro Code goed te keuren. Ondernemingen die in opdracht en ten behoeve van de verantwoordelijke organisatie als verwerker van persoonsgegevens optreden kunnen zich aansluiten bij deze gedragscode. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

Nederland ICT vertegenwoordigt de ICT-sector, verwerkers van data. Met deze tool wordt het werken met de AVG makkelijker voor ondernemingen die optreden als verwerker van persoonsgegevens. Zij kunnen zich aansluiten bij deze gedragscode. De gedragscode van Nederland ICT gaat in op het informeren van de opdrachtgever over de genomen beveiligingsmaatregelen, de inhoud van de verwerkersovereenkomst, de omgang met de rechten van betrokkenen en met datalekken, en op toetsing, evaluatie en aanpassing van de genomen beveiligingsmaatregelen’.

Dat privacy een zaak van iedereen is spreekt intussen wel vanzelf. Dat sectoren die er nadrukkelijk mee te maken hebben nu ook zelf in actie komen is prijzenswaardig. AVG-Solutions houdt voeling met de ontwikkelingen om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen.